Preberací protokol / Odovzdávací protokol

Protokol, či už odovzdávací alebo preberací, je písomný záznam najmenej dvoch strán o existencii určitej, právne významnej, skutočnosti.

Používate stránku ako neprihlásený používateľ. Ak máte vytvorené konto, prosím prihláste sa alebo si vytvorte konto. za účelom získania plných používateľských práv a za účelom oprávneného zadávania osobných údajov na stránku.
Tento dokument pre vás vytvoril JUDr. Martin Repáň, advokát s.r.o.. Všeobecné informácie
Odovzdanie a prevzatie veci je jedným a tým istým úkonom, kedy jedna strana niečo dáva a druhá (to isté) prijíma. Použitie spojení „preberací protokol“ a „odovzdávací protokol“ je, z pohľadu práva, rovnocenné.

Spravidla sa používa pri odovzdaní hnuteľnej veci, ktorej stav je potrebné popísať / konštatovať (napr. že vec bola odovzdaná bez vád, prípadne s určitými vadami).

Tiež sa používa pri zmene vlastníctva nehnuteľnej veci, kedy je k určitému dátumu potrebné konštatovať stav meračov médií dodávaných do stavby (voda, plyn, elektrina).

Faktické odovzdanie veci druhej strane spravidla spôsobuje prechod zodpovednosti za vznik škody na veci, resp. prechod nebezpečenstva škody na veci. Pre účely preukázania vzniku zodpovednostných / škodových nárokov je vhodné preukázať faktickú držbu veci v danom okamihu formou písomného protokolu.

V prípade, že je predmetom záväzku dlžníka splnenie peňažného záväzku, použite, prosím, vzor potvrdenie o splnení dlhu (kvitancia).

Preberací protokol

1.

Strany

Odovzdávajúci:

TYP OSOBY

 

(ďalej len Odovzdávajúci)

 

Preberajúci:

TYP OSOBY

 

(ďalej len Preberajúci)

 

2.

Predmet prevzatia / odovzdania

2.1

Strany vyhlasujú, že na základe zo dňa vznikol medzi stranami zmluvný vzťah.

2.2

Na základe tohto zmluvného vzťahu je Odovzdávajúci povinný pre Preberajúceho splniť nasledovný záväzok/záväzky .

2.3

Podpisom protokolu strany potvrdzujú, že Odovzdávajúci riadne splnil záväzok (záväzky) uvedený v ods. 2.2 vyššie.

 

 

V ..................................., dňa ...................................

 

 

Odovzdávajúci Preberajúci......................................................................