Informácia pre dotknutú osobu o spracovaní osobných údajov

Informácia pre dotknutú osobu o spracovaní osobných údajov
Pri používaní stránky www.zmluvy-online.sk (ďalej len "Stránka") dochádza k spracovaniu osobných údajov používateľa a iných dotknutých osôb. Prevádzkovateľ ISSET, s.r.o., so sídlom Palárikova 3159/7, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 544 813, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 94603/B týmto na základe čl. 12 a 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len "Nariadenie") poskytuje dotknutej osobe informácie o spracovaní osobných údajov.
 
Spracovanie údajov prevádzkovateľom
1. Pri používaní Stránky prevádzkovateľ Stránky:
a) ukladá na zariadenie používateľa súbory cookies (viac pozri článok 3 Podmienok používania);
b) spracúva nasledovné osobné údaje registrovaného používateľa (titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, IBAN/SWIFT (ďalej len „Prevádzkové údaje“));
c) spracúva osobné údaje používateľa, ktoré používateľ zadal do softvéru Stránky;
d) spracúva osobné údaje tretej osoby (dotknutej osoby), ktoré používateľ zadal do softvéru Stránky;
(údaje uvedené v bode 1., písm. c) a d) vyššie ďalej tiež „Údaje“).
 
Prevádzkové údaje
2. Prevádzkové údaje prevádzkovateľ spracúva na účely plnenia zmluvných povinností medzi ním a používateľom. Konkrétne sa jedná o správu konta používateľa, zúčtovanie platieb a vybavovanie prípadných podnetov používateľa.
 
Údaje
3. Prevádzkovateľ nikdy nežiada od používateľa, aby na Stránku zadal akékoľvek Údaje. Dokumenty vytvorené na Stránke môže používateľ vytvoriť aj bez Údajov.
4. Je pravdepodobné, že používateľ bude mať v úmysle vytvoriť na Stránke dokument obsahujúci Údaje, či už svoje, alebo Údaje svojho zmluvného partnera (dotknutej osoby).
5. Používateľ nesmie na Stránku zadať žiadne údaje, ktoré spadajú do osobitnej kategórie údajov t.j. údaje, odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.
6. Ak používateľ zadá na Stránku vlastné Údaje, prevádzkovateľ bude plniť povinnosti, ktoré mu ako prevádzkovateľovi vyplývajú z Nariadenia.
7. Ak však používateľ zadá na stránku Údaje týkajúce sa tretej osoby (dotknutej osoby), prevádzkovateľ bude plniť povinnosti, ktoré mu ako sprostredkovateľovi vyplývajú z Nariadenia a používateľ je povinný plniť povinnosti, ktoré mu ako prevádzkovateľovi vyplývajú z Nariadenia.
8. Účel. Prevádzkovateľ spracúva Údaje a Prevádzkové údaje na nasledovné účely:
Účely spracúvania údajov: Podmienka Kategória údajov:
a) plnenie povinností – správca dane zákonná bežné
b) plnenie povinností – štátne orgány zákonná bežné
c) zmluvná agenda zmluvná bežné
d) informovanie dotknutej osoby o tovaroch a službách poskytovaných prevádzkovateľom (ďalej len "marketing") nie je bežné
9. Právny základ spracúvania. Prevádzkovateľ spracúva údaje na základe:
a) súhlasu dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1, písm. a) Nariadenia);
b) zákona – uzavretie zmluvy (príprava na uzavretie zmluvy) s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia);
c) oprávneného záujmu prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1, písm. f) Nariadenia), a to: (i) ochrana zmluvných / zákonných práv a povinností prevádzkovateľa, (ii) informácia o tovaroch a službách poskytovaných prevádzkovateľom (marketing).
10. Príjemcovia/kategórie príjemcov. Prevádzkovateľ poskytuje údaje nasledovným subjektom:
a) štátne orgány;
b) justičné orgány;
c) zástupcovia, resp. mandatári prevádzkovateľa (napr. účtovník, audítor, právnik, atď.);
d) zástupcovia, resp. mandatári zmluvnej strany, ktorí disponujú platným mandátom na zastupovanie.
11. Prenos údajov do tretích krajín. Prevádzkovateľ predpokladá prenos údajov do krajín EU, resp. krajín OECD a do USA v režime EU/US Privacy Shield (krajina podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany údajov).
12. Doba uchovávania údajov. Prevádzkovateľ uchováva údaje do okamihu (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr):
  plnenie povinností – správca dane podľa zákona, najmenej 10 rokov
  plnenie povinností – štátne orgány podľa zákona, najmenej 10 rokov
  zmluvná agenda počas trvania zmluvy, nie však kratšie ako uplynie lehota na uplatnenie zodpovednostných nárokov (3 roky, resp. 4 roky)
  marketing do skončenia reklamnej kampane, nie však kratšie ako vyplynie z aplikovateľných predpisov
13. Právo požadovať prístup k údajom. Máte právo požadovať od prevádzkovateľa, aby Vám oznámil či, a aké údaje o Vás spracúva.
14. Právo požadovať opravu a doplnenie údajov. Tiež máte právo od prevádzkovateľa žiadať, aby Vaše údaje, ktorými disponuje opravil. S ohľadom na účel spracúvania máte tiež právo na doplnenie údajov.
15. Právo na vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracúvania údajov. Máte právo požadovať od prevádzkovateľa, aby Vaše údaje vymazal. Tiež máte právo žiadať prevádzkovateľa, aby (v prípade existencie zákonných predpokladov) obmedzil spracúvanie údajov. Žiadne z týchto práv nie je nadradené nad zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa spracúvať Vaše údaje v rozsahu a za účelom stanovenom platnými právnymi predpismi.
16. Právo na prenosnosť údajov. Máte právo požiadať prevádzkovateľa aby údaje, ktoré o Vás spracúva poskytol ďalšiemu prevádzkovateľovi (resp. inému prevádzkovateľovi s rovnakou mierou zákonnej povinnosti ochrany dôverných klientskych informácií) v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
17. Právo podať sťažnosť. Voči postupu prevádzkovateľa na úseku ochrany údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, E-mail. statny.dozor@pdp.gov.sk, Tel. +421 2 323 132 14.
18. Profilovanie, existencia automatizovaného rozhodovania. Pri spracúvaní údajov prevádzkovateľom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu údajov.
19. Poskytnutie Prevádzkových údajov je podmienkou na riadne poskytnutie služby pre Vás. Poskytnutie Údajov sa na riadne poskytnutie služby nevyžaduje.
20. V prípade uzavretia zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom je poskytnutie údajov podmienkou na riadny vznik zmluvného vzťahu a uplatňovanie nárokov súvisiacich so zmluvou.
21. Prevádzkovateľ neposkytuje Vaše údaje tretím osobám okrem prípadu, kedy je to v tomto dokumente výslovne uvedené a prípadu, kedy mu takáto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov.
 
OSOBITNÉ POUČENIE O PRÁVE NAMIETAŤ
22. PRÁVO NAMIETAŤ. AK PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA VAŠE ÚDAJE ZA ÚČELOM OCHRANY SVOJICH OPRÁVNENÝCH ZÁUJMOV MÁTE PRÁVO VOČI TAKÉMUTO SPRACÚVANIU KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ A PREVÁDZKOVATEĽ OD OKAMIHU VZNESENIA NÁMIETKY NESMIE VAŠE ÚDAJE NA TENTO ÚČEL SPRACÚVAŤ. PRÁVO NAMIETAŤ MÁTE VŽDY KEĎ PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA VAŠE ÚDAJE ZA ÚČELOM PRIAMEHO MARKETINGU. PREVÁDZKOVATEĽ NIE JE POVINNÝ PRESTAŤ VAŠE ÚDAJE NA TENTO ÚČEL SPRACÚVAŤ V PRÍPADE, AK PREUKÁŽE NEVYHNUTNÉ OPRÁVNENÉ DÔVODY NA SPRACÚVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO DÔVODY NA PREUKAZOVANIE, UPLATŇOVANIE ALEBO OBHAJOVANIE PRÁVNYCH NÁROKOV.