Potvrdenie o splnení dlhu - kvitancia

Potvrdenie o splnení dlhu (kvitancia) je jednostranný právny úkon, ktorým veriteľ písomne potvrdzuje, že dlžník svoj dlh, či už celý, alebo čiastočne splnil.

Používate stránku ako neprihlásený používateľ. Ak máte vytvorené konto, prosím prihláste sa alebo si vytvorte konto. za účelom získania plných používateľských práv a za účelom oprávneného zadávania osobných údajov na stránku.
Tento dokument pre vás vytvoril JUDr. Martin Repáň, advokát s.r.o.. Všeobecné informácie
Potvrdenie o splnení dlhu dlžník spravidla vyžaduje od veriteľa vtedy, keď svoj dlh (s)plnil a neexistuje iný dôkaz o (s)plnení dlhu. Pri vrátení pôžičky veriteľovi bezhotovostným prevodom spravidla nie je pochybnosť o reálnej úhrade dlhu. Na druhej strane, ak dlžník plní dlh veriteľovi v hotovosti, je vystavenie písomného potvrdenia o splnení dlhu priam nevyhnutnosťou.

V prípade, že je predmetom záväzku dlžníka vykonanie určitých výkonov, prác alebo plnenie, ktoré si vyžaduje, aby výsledok činnosti dlžníka mal určité vlastnosti (napr. vykonanie diela), použite, prosím, vzor odovzdávací protokol.

[Odosielateľ]

Odosielateľ je

Titul, Meno a Priezvisko:
Dátum narodenia:
Bydlisko:

Telefonický kontakt:

E-mail:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Subjekt zapísaný v registri:
Štatutárny orgán:

Telefonický kontakt:

E-mail:


[Adresát]

Adresát je

Titul, Meno a Priezvisko:
Dátum narodenia:
Bydlisko:

Telefonický kontakt:

E-mail:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Subjekt zapísaný v registri:
Štatutárny orgán:

Telefonický kontakt:

E-mail:


[Vec: Potvrdenie o splatení dlhu]

,
na základe Vám vznikla povinnosť splniť dlh spočívajúci v/vo  (ďalej len „Dlh“).

,
na základe Vám vznikla povinnosť splniť dlh spočívajúci v/vo  (ďalej len „Dlh“).

Týmto Vám potvrdzujem, že Dlh bol riadne splnený.

 

 

S pozdravom,

 

 

…………………………

 

 

V ………………………… dňa …………………………