Výzva k úhrade dlhu

Výzva je, vo všeobecnosti, jednostranný právny úkon, ktorým veriteľ (odosielateľ) vyzýva dlžníka (adresáta) na splnenie určitej povinnosti. Pre účinnosť tohto úkonu je nevyhnutné jeho oznámenie (doručenie) adresátovi.

Používate stránku ako neprihlásený používateľ. Ak máte vytvorené konto, prosím prihláste sa alebo si vytvorte konto. za účelom získania plných používateľských práv a za účelom oprávneného zadávania osobných údajov na stránku.
Tento dokument pre vás vytvoril JUDr. Martin Repáň, advokát s.r.o.. Všeobecné informácie
Na prijatie výzvy zo strany dlžníka sa nevyžaduje jeho súhlas, avšak pre vyvodenie právnych účinkov voči dlžníkovi je veriteľ povinný preukázať doručenie výzvy do „dispozičnej sféry“ dlžníka. V praxi sa to deje napr. zaslaním výzvy dlžníkovi formou doporučenej zásielky (s podacím lístkom), potvrdením prevzatia výzvy podpisom dlžníka, v krajných prípadoch aj potvrdením tejto skutočnosti výpoveďami svedkov.

[Odosielateľ]

Odosielateľ je

Titul, Meno a Priezvisko:
Dátum narodenia:
Bydlisko:

Telefonický kontakt:

E-mail:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Subjekt zapísaný v registri:
Štatutárny orgán:

Telefonický kontakt:

E-mail:


[Adresát]

Adresát je

Titul, Meno a Priezvisko:
Dátum narodenia:
Bydlisko:

Telefonický kontakt:

E-mail:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Subjekt zapísaný v registri:
Štatutárny orgán:

Telefonický kontakt:

E-mail:


[Vec: Výzva na úhradu dlhu]

,
na základe Vám vznikla povinnosť vrátiť dlh vo výške EUR (ďalej len „Dlh“).

,
na základe Vám vznikla povinnosť vrátiť dlh vo výške EUR (ďalej len „Dlh“).

 

Úroky?

V súvislosti s nárokom na vrátenie Dlhu vznikol tiež nárok na zaplatenie úrokov zo sumy EUR vo výške % ročne od do zaplatenia.

 

Úroky z omeškania?

V súvislosti s nárokom na vrátenie Dlhu vznikol tiež nárok na zaplatenie úrokov z omeškania zo sumy EUR vo výške % ročne od do zaplatenia.

 

Spôsob úhrady

Týmto Vás vyzývam, aby ste do od doručenia tejto výzvy zaplatili Dlh spolu s príslušenstvom, a to bezhotovostne na účet IBAN: Týmto Vás vyzývam, aby ste do od doručenia tejto výzvy zaplatili Dlh spolu s príslušenstvom, a to prostredníctvom poštovej poukážky zaslanej na moju adresu. Týmto Vás vyzývam, aby ste do od doručenia tejto výzvy zaplatili Dlh spolu s príslušenstvom, a to prostredníctvom poštovej poukážky zaslanej na našu adresu.

 

 

S pozdravom,

 

 

…………………………

 

 

V ………………………… dňa …………………………