Všeobecné informácie k zmluvám a dokumentom

Pacta sunt servanda (dohody sa majú dodržiavať)

1. Portál Zmluvy Online je interaktívna databáza vzorov zmlúv a právnych dokumentov pripravená v spolupráci s advokátskou kanceláriou, ktorá Vám umožní prístup a prácu s dokumentmi najčastejšie používanými v bežných životných situáciách a obchodných vzťahoch.

2. Úlohou portálu Zmluvy Online je umožniť užívateľovi disponujúcemu základným právnym povedomím použitie interaktívneho a intuitívneho nástroja, ktorý, pri dodržaní základných právnych princípov a pravidiel, ponúkne užívateľovi dokument vhodný pre uskutočnenie potrebného úkonu alebo transakcie.

3. Do dokumentov môže užívateľ dopĺňať ustanovenia, ktoré upravia špecifické podmienky jeho prípadu. Je potrebné zdôrazniť, že aplikovateľné právne predpisy a existujúca judikatúra (ktorá v dôsledku plynutia času a zmeny právnych predpisov podlieha neustálym posunom a zmenám) stanovuje zmluvnej voľnosti strán určité hranice. Preto je potrebné, aby strany do zmlúv vkladali osobitné dojednania mimoriadne citlivo, s prihliadnutím na osobitosti prípadu. Iba vtedy bude v plnej miere možné vyhovieť rímskej zásade uvedenej v úvode tohto textu. V opačnom prípade môže nastať situácia, že súd, ako orgán rozhodujúci o platnosti úkonov, môže určitý úkon (alebo jeho časť) vyhodnotiť ako neplatný. Iná rímska zásada totiž hovorí: „Preto sú zákony dané, aby silnejší nemohol všetko.“

4. Dokumenty spravidla neobsahujú odkazy na príslušné ustanovenia právnych predpisov. Je tomu preto, lebo povaha zmluvného vzťahu závisí od druhu zmluvných strán, resp. od voľby práva. Pre spektrum zákonných práv a povinností je rozhodujúci právny predpis, ktorým sa zmluvný vzťah spravuje.

5. Portál Zmluvy Online nenahrádza poskytnutie kvalifikovanej právnej služby, na ktorú je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky oprávnený výlučne advokát, notár, resp. využitie služby patentového zástupcu.

6. Jedine advokát, resp. iná osoba oprávnená na poskytovanie právnych služieb dokáže vyhodnotiť špecifiká Vášho prípadu alebo životnej situácie a zvoliť právne riešenie, ktoré v maximálnej možnej miere ochráni Vaše práva a záujmy.

7. Úlohou portálu Zmluvy Online nie je nahrádzať asistenciu odborníka pri komplikovaných alebo finančne náročných úkonoch. V takomto prípade vyhľadajte služby našej spolupracujúcej advokátskej kancelárie JUDr. Martin Repáň, advokát s.r.o., prípadne služby ktoréhokoľvek iného advokáta zapísaného v zozname Slovenskej advokátskej komory.

8. Želáme Vám mnoho úspechov pri používaní portálu Zmluvy Online.

ISSET, s.r.o.