Zmluva o pôžičke

Zmluvou o pôžičke veriteľ dočasne poskytuje dlžníkovi určitú druhovo určenú vec (najčastejšie peniaze) a dlžník sa zaväzuje pôžičku veriteľovi vrátiť.

Používate stránku ako neprihlásený používateľ. Ak máte vytvorené konto, prosím prihláste sa alebo si vytvorte konto. za účelom získania plných používateľských práv a za účelom oprávneného zadávania osobných údajov na stránku.
Túto zmluvu pre vás vytvoril JUDr. Martin Repáň, advokát s.r.o.. Všeobecné informácie
Zmluvou o pôžičke veriteľ dočasne poskytuje dlžníkovi určitú druhovo určenú vec (najčastejšie peniaze) a dlžník sa zaväzuje pôžičku veriteľovi vrátiť. S vrátením pôžičky môže byť spojená povinnosť dlžníka zaplatiť veriteľovi okrem pôžičky aj úrok.

Základná právna úprava zmluvy o pôžičke je pomerne strohá; situáciu však „komplikujú“ predpisy z oblasti spotrebiteľského práva, úprava obmedzenia platieb v hotovosti a súvisiaca judikatúra.

V prípade viacerých subjektov vystupujúcich na niektorej strane zmluvy je potrebné zvoliť, či sa bude jednať o záväzok solidárny, z ktorého sú oprávnené/povinné tieto subjekty spoločne a nerozdielne, alebo o záväzok delený, z ktorého je ten - ktorý subjekt oprávnený/povinný v určitom rozsahu.

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať prípadnej voľbe právomoci rôznych rozhodcovských súdov, nakoľko táto tiež podlieha osobitnej právnej úprave.

Zmluva o pôžičke

1.

Zmluvné strany

Údaje veriteľa:

TYP OSOBY

 

ďalej len „(Veriteľ)“

 

Údaje dlžníka:

TYP OSOBY

 

ďalej len „(Dlžník)“

 

2.

Poskytnutie a podmienky Pôžičky

2.1

Veriteľ týmto poskytuje Dlžníkovi pôžičku vo výške EUR (ďalej len „Pôžička“) a Dlžník Pôžičku prijíma a zaväzuje sa ju Veriteľovi vrátiť za podmienok uvedených v Zmluve.

Výška úroku

2.2

Veriteľ poskytuje Dlžníkovi Pôžičku bezúročne.

2.3

Veriteľ poskytuje Dlžníkovi Pôžičku úročenú, pričom Dlžník je povinný vrátiť Veriteľovi Pôžičku s úrokom vo výške % ročne.

Účel pôžičky

2.4

Pôžička nie je účelovo viazaná.

2.5

Dlžník je oprávnený použiť Pôžičku výlučne na nasledovný účel:

2.6

Dlžník je povinný Pôžičku spolu s príslušenstvom Veriteľovi vrátiť do od jej poskytnutia.

Vrátenie pôžičky pred lehotou splatnosti

2.7

Dlžník je oprávnený vrátiť Pôžičku pred lehotou splatnosti, za predpokladu, že výška minimálnej splátky je EUR.

2.8

Dlžník nie je oprávnený vrátiť Pôžičku pred lehotou splatnosti.

Zmluvná pokuta

2.9

V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je Veriteľ oprávnený požadovať od Dlžníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

3.

Záverečné ustanovenia

3.1

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

3.2

Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len v písomnej forme. Nároky zo Zmluvy je možné uplatňovať iba písomnou formou. Písomnosti medzi zmluvnými stranami sa považujú za doručené dňom ich riadneho doručenia adresátovi alebo dňom ich vrátenia odosielateľovi v prípade neprevzatia/odmietnutia prevzatia adresátom, podľa toho čo nastane skôr.

3.3

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

3.4

Zmluva je vyhotovená v vyhotoveniach.

3.5

Na dôkaz toho, že zmluvné strany Zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli, pripájajú nižšie svoje podpisy.

 

 

V ..................................., dňa ...................................

 

 

Veriteľ Dlžník


......................................................................