Podmienky používania

Podmienky používania internetovej stránky www.zmluvy-online.sk
(ďalej len "Podmienky")
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.1 Podmienky upravujú práva a povinnosti osôb používajúcich softvér internetovej stránky www.zmluvy-online.sk (ďalej len "Stránka").
Software umiestnený na Stránke predstavuje interaktívnu databázu vzorov zmlúv a právnych dokumentov pripravenú v spolupráci s advokátskou kanceláriou, ktorá používateľovi umožní prístup a prácu s dokumentmi najčastejšie používanými v bežných životných situáciách a obchodných vzťahoch.
1.2 Prevádzkovateľom Stránky je spoločnosť ISSET, s.r.o., Palárikova 3159/7, 811 05 Bratislava, Slovenská republika , IČO: 47 544 813, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 94603/B (ďalej len "Prevádzkovateľ").
1.3 Stránka nenahrádza poskytnutie kvalifikovanej právnej služby, na ktorú je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky oprávnený výlučne advokát, notár, resp. využitie služby patentového zástupcu. Jedine advokát, resp. iná osoba oprávnená na poskytovanie právnych služieb dokáže vyhodnotiť špecifiká prípadu alebo životnej situácie používateľa a zvoliť právne riešenie, ktoré v maximálnej možnej miere ochráni Vaše práva a záujmy.
1.4 Používaním Stránky (vstup na Stránku, prehliadanie jej obsahu, načítavanie, sťahovanie a vkladanie dát na/zo Stránky, atď.) používateľ bez výhrad súhlasí so znením Podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať.
1.5 V prípade, že používateľ z akéhokoľvek dôvodu nemôže alebo nechce dodržiavať ustanovenia Podmienok je povinný Stránku nepoužívať, resp. ihneď používanie Stránky ukončiť. Zodpovednosť za prípadné porušenie Podmienok tým nie je dotknutá.
1.6 Prevádzkovateľ týmto poskytuje používateľovi neprevoditeľné právo na používanie Stránky. Prevádzkovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený jednostranne rozhodnúť o tom, že:
a) rozsah používania Stránky určitým používateľom bude obmedzený;
b) používanie Stránky bude určitému používateľovi zakázané (to znamená zablokovaný prístup ku kontu alebo zablokovaný prístup k celej Stránke);
c) používanie Stránky alebo jej časti bude podmienené zaplatením určitého poplatku. (viď Článok 6)
Článok 2
Autorské práva a duševné vlastníctvo
2.1 Obsah Stránky je výsledkom tvorivej duševnej činnosti jeho autora a podlieha ochrane podľa aplikovateľných právnych predpisov.
2.2 Osobou oprávnenou na využívanie majetkových práv týkajúcich sa diel nachádzajúcich sa na Stránke je Prevádzkovateľ, resp. jeho subdodávatelia.
2.3 Stránka, ako ani žiadna z jej častí nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa kopírovaná, ani inak používaná spôsobom, ktorý je v rozpore s Podmienkami a aplikovateľnými právnymi predpismi.
Článok 3
Povinnosti používateľa
3.1 Každý používateľ Stránky je povinný používať Stránku výlučne spôsobom a za podmienok stanovených v Podmienkach.
3.2 Používaním Stránky používateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že:
a) je osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu; alebo
b) pokiaľ nie je osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, nebude prostredníctvom Stránky bez zákonného zástupcu uskutočňovať úkony, ktoré spôsobujú vznik, zmenu alebo zánik právnych vzťahov.
c) uskutoční všetky úkony potrebné na ochranu údajov slúžiacich na jeho prihlásenie na Stránku.
3.3 Používateľ nesmie:
a) zasahovať do systémov a hardwarového vybavenia tvoriaceho Stránku;
b) zasahovať do softwarového vybavenia tvoriaceho Stránku iným spôsobom ako je povolené v Podmienkach;
c) umiestňovať na Stránku akékoľvek údaje/dáta:
i. ktorých obsah môže ohrozovať alebo poškodzovať autorské a iné obdobné práva;
ii. ktorých obsah môže ohrozovať alebo poškodzovať obchodné tajomstvo, resp. skutočnosti utajované podľa osobitných právnych predpisov;
iii. ktoré sú zdrojom počítačových vírusov, trójskych koňov, adware, malware, spyware, phishingu, pharmingu a iných znakových a číselných reťazcov, ktorých účelom je monitorovanie aktivity tretích osôb, neoprávnené získanie údajov týkajúcich sa tretích osôb alebo neautorizovaný zásah do softwarového vybavenia informačných technológií tretích osôb alebo softwarového vybavenia tvoriaceho Stránku;
iv. obsahujúce obchodné ponuky alebo reklamu produktov/služieb vo forme nevyžiadanej elektronickej pošty (spam);
v. ktorých obsah môže ohrozovať alebo poškodzovať právnymi predpismi chránené záujmy tretích osôb, najmä dáta, ktorých obsahom môžu byť tieto záujmy poškodené/ohrozené z dôvodu sexuálnej, rasovej, etnickej, národnostnej, náboženskej, politickej a inej diskriminácie;
vi. ktorých obsahom je zobrazenie konania/skutočností znevažujúcich ľudskú dôstojnosť, zobrazujúcich utrpenie a iné formy neľudského zaobchádzania;
d) umiestňovať na Stránku akékoľvek údaje/dáta obsahujúce obchodné ponuky alebo reklamu produktov/služieb, okrem prípadu, kedy sa jedná o Stránku, ktorá je výslovne určená na reklamné a inzertné účely;
e) na diskusných a inzertných fórach Stránky (ak existujú) vystupovať spôsobom, ktorý je demonštratívne uvedený v ods. 3.3, písm. c) Podmienok.
3.4 Používateľ je oprávnený vytvárať hypertextové prepojenia (link) obsahujúce odkazy na Stránku. Používateľ je povinný zabezpečiť, aby stránka na ktorej sa nachádza link na Stránku:
a) neobsahovala informácie/dáta, ktoré urážajú alebo znevažujú Prevádzkovateľa alebo jeho výrobky alebo služby;
b) neobsahovala logá, označenia a iné prvky, ktorých majetkové práva chránené podľa autorského práva patria Prevádzkovateľovi, pokiaľ ich umiestnenie na stránke s hypertextovým odkazom na Stránku Prevádzkovateľ vopred písomne neschválil;
c) neobsahovala logá, označenia a iné prvky, ktorých majetkové práva chránené podľa autorského práva patria Prevádzkovateľovi, pokiaľ ich umiestnenie na stránke s hypertextovým odkazom na Stránku Prevádzkovateľ vopred písomne neschválil;
d) neobsahovala informácie/dáta uvedené v ods. 3.3, písm. c) Podmienok.
3.5 V prípade, že sa na Stránke nachádza software určený na stiahnutie a následné používanie používateľom, je používateľ povinný používať predmetný software spôsobom určeným zmluvou o poskytnutí licencie koncovému používateľovi (End User Licence Agreement).
3.6 Ak sa na Stránke nachádzajú dokumenty/materiály určené na stiahnutie a následné používanie používateľom je používateľ povinný tieto používať výlučne za účelom na ktorý sú tieto dokumenty/materiály určené a zároveň dodržiavať všetky podmienky a obmedzenia vyplývajúce z autorského práva a iných aplikovateľných právnych predpisov.
Článok 4
Ochrana osobných údajov, cookies
4.1 V súvislosti s poskytnutím registrovaného prístupu na Stránku je potrebné, aby používateľ zadal na Stránku nasledovné osobné údaje (meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo (ďalej len "Prevádzkové údaje"). Prevádzkovateľ nežiada od používateľa, aby na Stránku zadal iné osobné údaje, ako sú Prevádzkové údaje. Dokumenty vytvorené na Stránke môže používateľ vytvoriť aj bez osobných údajov.
4.2 Pokiaľ osobitná písomná dohoda Prevádzkovateľa a používateľa neuvádza inak (pozri časť Ochrana osobných údajov), používateľ nie je oprávnený na Stránku vkladať osobné údaje, či už svoje, alebo osobné údaje tretej osoby.
4.3 Ak sa používateľ rozhodne vkladať na Stránku akékoľvek osobné údaje (či už svoje, alebo osobné údaje tretej osoby) je povinný splniť všetky povinnosti ustanovené aplikovateľnými právnymi predpismi.
4.4 Podrobná informácia o ochrane osobných údajov Prevádzkovateľom sa nachádza v osobitnej sekcii.
4.5 Cookies sú malé textové súbory, ktoré Prevádzkovateľ ukladá na zariadení používateľa za účelom zabezpečenia riadnej prevádzky Stránky. Cookies umožňujú Prevádzkovateľovi zapamätať nastavenia a stav Stránky, aby sa pri najbližšej návšteve používateľa Stránka zobrazila v nezmenenej podobe. Cookies môžu slúžiť aj na zber štatistických údajov o návštevach používateľa.
4.6 Ak používateľ nesúhlasí s tým, aby v súvislosti s prevádzkou Stránky dochádzalo k ukladaniu cookies na jeho zariadení, je povinný na svojom prehliadači upraviť spôsob používania cookies Stránkou, prípadne používanie cookies Stránkou úplne zakázať. Obmedzenie resp. zákaz používania cookies Stránkou môže mať vplyv na funkčnosť Stránky ako celku, resp. niektorých jej častí.
Článok 5
Zodpovednosť
5.1 Každý používateľ, ktorý akýmkoľvek spôsobom používa Stránku v plnej miere zodpovedá za prípadné porušenie svojich povinností. V prípade, že používateľ pri používaní Stránky koná v mene právnickej osoby, či už ako štatutárny orgán, zástupca, zamestnanec, alebo na základe zmluvného (spravidla mandátneho) alebo iného obdobného vzťahu za prípadné porušenie povinností pri používaní Stránky zodpovedá tiež právnická osoba, v mene ktorej vyššie uvedený používateľ koná.
5.2 Informácie/dáta uvedené na Stránke sú pripravené za účelom zvýšenia kvality výrobkov a služieb Prevádzkovateľa, príp. tretích osôb a zvýšenia komfortu používateľa.
5.3 Vzory zmlúv a dokumentov sú pripravované tak, aby obsiahli čo najširší počet možností, ktoré môžu v danej situácii nastať. Táto ich vlastnosť zároveň bráni tomu, aby bol dokument vopred prispôsobený životnej situácii / potrebe konkrétneho používateľa. Každý dokument bez jeho overenia príslušným odborníkom znalým potreby konkrétneho používateľa je preto potrebné vnímať ako informatívny podklad.
5.4 Napriek tomu, že Prevádzkovateľ sa snaží poskytnúť na sťahovanie software a materiály, ktoré podľa jeho najlepšieho vedomia neobsahujú žiadne škodlivé/deštruktívne mechanizmy, Prevádzkovateľ neručí za bezpečnosť programov a materiálov nachádzajúcich sa na Stránke pre účely stiahnutia a používania používateľmi. Každý používateľ je povinný software stiahnutý zo Stránky na vlastnú zodpovednosť preveriť, či neobsahuje škodlivé mechanizmy demonštratívne uvedené v ods. 3.3, písm. c), bod. iii. Podmienok.
5.5 Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za žiadne škody spôsobené:
a) stratou, poškodením, vymazaním alebo akýmkoľvek znehodnotením dát používateľa nachádzajúcich sa na Stránke, alebo na akomkoľvek dátovom nosiči/médiu používateľa
b) nesprávnym výberom zmluvného typu;
c) nesprávnym vyplnením dokumentu;
d) protiprávnou činnosťou tretích osôb;
e) okolnosťami majúcimi charakter vyššej moci;
f) zneužitím autorizačných/prístupových údajov používateľa treťou osobou;
g) prípadnou nefunkčnosťou alebo nedostupnosťou Stránky po dobu viac ako 1/10 obdobia zakúpeného používateľom.
5.6 Výška akéhokoľvek zodpovednostného nároku, ktorá môže používateľovi voči Prevádzkovateľovi vzniknúť je limitovaná výškou poplatkov zaplatených používateľom Prevádzkovateľovi v období jedného (1) kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom škoda vznikla. Pokiaľ škodový nárok vznikol v mesiaci, v ktorom registrovaný používateľ prvý krát vykonal registráciu je výška akéhokoľvek zodpovednostného nároku, ktorá môže používateľovi voči Prevádzkovateľovi vzniknúť limitovaná výškou poplatkov zaplatených používateľom Prevádzkovateľovi v období jedného (1) kalendárneho mesiaca, v ktorom škoda vznikla.
5.7 Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za obsah:
a) príspevkov, názorov, podnetov a vyjadrení používateľov, ktoré ten – ktorý používateľ zverejnil v časti Stránky určenej na diskusiu (ak taká časť na Stránke existuje);
b) stránok na ktoré odkazuje hypertextové prepojenie nachádzajúce sa Stránke
5.8 Používateľ zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne v dôsledku porušenia jeho zákonných povinností, zmluvných povinností ako aj povinností vyplývajúcich z Podmienok.
Článok 6
Registrácia a konto
6.1 Prevádzkovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený jednostranne rozhodnúť o tom, že určitá časť Stránky bude prístupná používateľovi na základe registrácie. Podmienky registrácie je jednostranne oprávnený určiť Poskytovateľ.
6.2 Pri procese registrácie je používateľ povinný v rozsahu požadovanom Prevádzkovateľom uviesť úplné a pravdivé údaje a tieto bez zbytočného odkladu v prípade zmeny aktualizovať.
6.3 Používateľ je povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu jeho identifikačných údajov používaných za účelom vstupu do časti Stránky podmienenej registráciou. Za akékoľvek zneužitie týchto údajov, resp. používanie časti Stránky podmienenej registráciou neoprávnenými osobami zodpovedá výlučne používateľ.
6.4 V prípade, že registrovaný používateľ využíva Stránku dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, je Poskytovateľ oprávnený zaslať používateľovi ponuku o odplatnom používaní Stránky na uvedenú emailovú adresu. Výška sumy na ponuke je totožná so sumou uvedenou v cenníku na úvodnej stránke a v príslušnej sekcii "Cenník". Používateľ zaplatením tejto sumy dostane plnohodnotný prístup na Stránku po dobu jedného (1) kalendárneho roka. V prípade, že používateľ neuhradí sumu, používanie Stránky mu bude obmedzené alebo úplne zablokované.
6.5 V návrhu o odplatnom používaní Stránky (ďalej len "Ponuka") Prevádzkovateľ uvedie najmä:
a) druh poskytovanej služby;
b) dobu, na ktorú sa ponuka vzťahuje;
c) platobné podmienky a výšku odplaty za používanie Stránky.
6.6 Ponukou je Prevádzkovateľ viazaný po dobu dvoch (2) týždňov od jeho odoslania používateľovi.
6.7 K prijatiu Ponuky dochádza okamihom potvrdenia záväznej objednávky na Stránke a úhrady príslušnej sumy podľa ods. 6.5 Podmienok Prevádzkovateľovi. Prijatím Ponuky sa Podmienky stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Prevádzkovateľom a používateľom. Podmienky, ktoré sú súčasťou zmluvy je možné meniť iba na základe písomného súhlasu obidvoch zmluvných strán.
6.8 Prijatím Ponuky sa používateľ zaväzuje, že splní svoje záväzky voči Prevádzkovateľovi.
6.9 V prípade, že sa používateľ dostane do omeškania splnením svojich peňažných záväzkov voči Prevádzkovateľovi alebo poruší niektorú z povinností uvedenú v ods. 3.3 Podmienok, je Prevádzkovateľ oprávnený:
a) obmedziť, resp. znemožniť používateľovi používanie Stránky;
b) od uzavretej zmluvy odstúpiť.
6.10 Platobné podmienky a výšku odplaty za používanie Stránky je možné vyžiadať aj vyplnením kontaktného formuláru na Stránke.
6.11 V prípade, že registrované konto je nečinné viac ako 365 dní (to znamená, že sa používateľ na Stránku neprihlási), môže byť toto konto odstránené zo systému, čím sa zmluva zrušuje.
6.12 Prevádzkovateľ môže poveriť tretiu stranu prevádzkovaním (alebo povoliť tretej strane prevádzkovanie) odplatných služieb na Stránke.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
7.1 Podmienky sú pripravené podľa slovenského práva, kolízne normy sa nepoužijú. Výklad práv a povinností vyplývajúcich z Podmienok alebo zo zákona sa uskutoční podľa práva Slovenskej republiky. V prípade, že záväzok medzi Prevádzkovateľom a používateľom bude, hoci len sčasti, definovaný ako kúpa tovaru sa zmluvné strany dohodli, že ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Oznámenie MZV ČSFR č. 160/1991 Zb.) sa nepoužijú.
7.2 Ak to platné právo pripúšťa, Prevádzkovateľ a používateľ sa dohodli, že zmluvný vzťah vzniknutý medzi nimi sa spravuje podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
7.3 Pre účely preukázania komunikácie Prevádzkovateľa a používateľa sa za záväznú považuje komunikácia prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov (email), pričom použitie kvalifikovaného elektronického podpisu sa nevyžaduje. Prevádzkovateľ a používateľ sú tiež oprávnení komunikovať písomnou formou, a to zaslaním doporučenej zásielky na adresu, ktorú adresát riadne oznámil odosielateľovi.
7.4 Požívateľ je pri používaní Stránky povinný dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade, ak používateľ nemá bydlisko na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba v ktorej mene alebo na ktorej účet koná má sídlo mimo územia Slovenskej republiky je používateľ pri používaní Stránky povinný dodržiavať tiež právne predpisy krajiny, v ktorej má používateľ bydlisko, ako aj právne predpisy krajiny, v ktorej má sídlo právnická osoba v ktorej mene alebo na ktorej účet používateľ koná.
7.5 Prejednanie akéhokoľvek sporu súvisiaceho s používaním Stránky patrí do právomoci slovenských súdov. Pri rozhodovaní sporu budú súdy postupovať podľa slovenských predpisov, okrem použitia kolíznych noriem.
7.6 V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie Podmienok ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení Podmienok. Neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie Podmienok sa automaticky nahradí takým ustanovením slovenského právneho poriadku, ktoré z hospodársko – ekonomického pohľadu najbližšie vystihuje podstatu neplatného, neúčinného alebo nevymáhateľného ustanovenia Podmienok. Žiadny nárok používateľa voči Prevádzkovateľovi nemôže byť postúpený na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.
7.7 Pokiaľ nie je v Podmienkach výslovne uvedené inak, Prevádzkovateľ je kedykoľvek oprávnený na základe vlastného uváženia zmeniť znenie Podmienok. Zmena Podmienok je účinná odo dňa ich zverejnenia na Stránke.
 
Bratislava, 3.1.2019
 
Prevádzkovateľ,
ISSET, s.r.o.