Nájomná zmluva - Hnuteľná vec

Prenajímateľ dočasne poskytne hnuteľnú vec za odplatu nájomcovi.

Používate stránku ako neprihlásený používateľ. Ak máte vytvorené konto, prosím prihláste sa alebo si vytvorte konto. za účelom získania plných používateľských práv a za účelom oprávneného zadávania osobných údajov na stránku.
Tento dokument pre vás vytvoril JUDr. Martin Repáň, advokát s.r.o.. Všeobecné informácie
Vzor zmluvy je použiteľný na prípady, kedy prenajímateľ dočasne poskytne hnuteľnú vec za odplatu inému.

Predmetom nájomného vzťahu môže byť v podstate akákoľvek hnuteľná vec, na ktorej držbu sa nevyžaduje splnenie osobitných podmienok. Podmienky nájmu určitých vecí (napr. zbrane, zariadenia na výrobu liehu/tabaku, atď.) upravujú osobitné predpisy.

Pri formulovaní zmluvy je vhodné určiť účel nájmu, dobu nájmu, výšku nájmu ako aj iné, pre strany dôležité, podmienky nájmu.

Zrušiť nájomnú zmluvu dojednanú na neurčitú dobu možno, ak nedôjde k dohode prenajímateľa s nájomcom, výpoveďou. Ak osobitný zákon alebo dohoda strán neustanovuje inak, nájomnú zmluvu možno vypovedať pri nájmoch nehnuteľností v trojmesačnej lehote a pri nájmoch hnuteľných vecí v jednomesačnej lehote.

Nájomná zmluva

(ďalej len „Zmluva“)

1.

Zmluvné strany

Prenajímateľ:

TYP OSOBY

 

(ďalej len Prenajímateľ)

 

Nájomca:

TYP OSOBY

 

(ďalej len Nájomca)

 

2.

Predmet Zmluvy, účel nájmu

2.1

Predmetom Zmluvy je dočasné prenechanie predmetu nájmu Nájomcovi za odplatu.

2.2

Predmetom nájmu je  (ďalej len „Predmet nájmu“).

2.3

Prenajímateľ týmto dočasne prenecháva Nájomcovi Predmet nájmu za účelom .

3.

Nájomné

3.1

Za poskytnutie Predmetu nájmu je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi nájomné vo výške EUR .

3.2

Nájomné za príslušné obdobie je Nájomca povinný platiť .

3.3

Nájomné je splatné v deň .

Povinnosť zaplatenia

3.4

Nájomca je povinný nájomné zaplatiť v hotovosti.

3.5

Nájomca je povinný nájomné zaplatiť bezhotovostne, a to na účet Prenajímateľa uvedený v Článku 1 Zmluvy.

4.

Práva a povinnosti Zmluvných strán

4.1

Prenajímateľ je povinný poskytnúť Nájomcovi Predmet nájmu v stave spôsobilom na jeho riadne použitie na určený účel.

4.2

Prenajímateľ oznamuje Nájomcovi, že nemá vedomosť o takých vadách Predmetu nájmu, ktoré by znemožňovali jeho užívanie na obvyklý účel.

Vady

4.3

Prenajímateľ ďalej informuje Nájomcu, že na Nehnuteľnosti neviaznu žiadne vady.

4.4

Prenajímateľ ďalej informuje Nájomcu,že na Nehnuteľnosti viaznu nasledovné vady: .

4.5

Nájomca podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa so stavom Predmetu nájmu riadne oboznámil, tento stav berie na vedomie a považuje ho za vyhovujúci účelu, za ktorým si Predmet nájmu prenajíma.

4.6

Nájomca je povinný:
- Predmet nájmu opatrovať so starostlivosťou riadneho hospodára;
- Predmet nájmu chrániť pred poškodením, stratou, znehodnotením a zničením;
- včas a riadne vykonávať opravy a údržbu nevyhnutnú na riadne udržiavanie Predmetu nájmu;
- ihneď oznámiť Prenajímateľovi vznik každej skutočnosti, ktorá má alebo môže mať za následok zníženie hodnoty Predmetu nájmu.

4.7

Nájomca nie je oprávnený prenechať Predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa.

4.8

Prenajímateľ vyhlasuje, že:
- je oprávnený prenechať Predmet nájmu do užívania Nájomcovi a jeho spôsobilosť na uzavretie Zmluvy nie je ničím obmedzená;
- s výnimkou vád výslovne uvedených v Zmluve, Predmet nájmu netrpí žiadnymi vadami, či už faktickými alebo právnymi, o ktorých by mal Nájomcu informovať;
- jeho vlastnícke a užívacie právo k Predmetu nájmu nebolo zo strany tretej osoby spochybnené alebo napadnuté; - neexistuje úradné rozhodnutie, ktoré by Prenajímateľa obmedzovalo pri výkone jeho práv k Predmetu nájmu.

4.9

Za účelom dosiahnutia účelu Zmluvy sú si zmluvné strany povinné navzájom poskytnúť potrebnú súčinnosť.

4.10

Najneskôr v posledný deň trvania nájomného vzťahu je Nájomca povinný vrátiť Prenajímateľovi Predmet nájmu v pôvodnom stave, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

5.

Doba nájmu, ukončenie Zmluvy

Doba nájmu

5.1

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

5.2

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do .

5.3

Zmluva zaniká:
- písomnou dohodou zmluvných strán;
- uplynutím doby nájmu;
- v prípade doručenia výpovede uplynutím výpovednej doby.

5.4

Výpovedná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Výpoveď zmluvy Prenajímateľom

5.5

Prenajímateľ nie je oprávnený vypovedať Zmluvu.

5.6

Prenajímateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu z nasledovných dôvodov: .

Výpoveď zmluvy Nájomcom

5.7

Nájomca nie je oprávnený vypovedať Zmluvu.

5.8

Nájomca je oprávnený vypovedať Zmluvu z nasledovných dôvodov: .

6.

Záverečné ustanovenia

6.1

Zmluva je uzavretá podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

6.2

Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len v písomnej forme. Nároky zo Zmluvy je možné uplatňovať iba písomnou formou. Písomnosti medzi zmluvnými stranami sa považujú za doručené dňom ich riadneho doručenia adresátovi alebo dňom ich vrátenia odosielateľovi v prípade neprevzatia/odmietnutia prevzatia adresátom, podľa toho čo nastane skôr.

Účinnosť zmluvy

6.3

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

6.4

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňa .

6.5

Zmluva je vyhotovená v vyhotoveniach.

6.6

V prípade plurality subjektov na niektorej strane Zmluvy sú účastníci tejto zmluvnej strany zo Zmluvy oprávnení/povinní spoločne a nerozdielne.

6.7

Zmluvné strany prehlasujú, že právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle zmluvných strán sú hodnoverné, dostatočne určité a zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, a že zmluvné strany sú oprávnené s predmetom Zmluvy nakladať.

6.8

Na dôkaz toho, že zmluvné strany Zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli, pripájajú nižšie svoje podpisy.

 

 

V ..................................., dňa ...................................

 

 

Prenajímateľ Nájomca......................................................................