Plnomocenstvo

Plnomocenstvo je písomné potvrdenie adresované tretím stranám o tom, že medzi splnomocniteľom a splnomocnencom existuje určitý právny vzťah, ktorý oprávňuje splnomocnenca konať v mene splnomocniteľa.

Používate stránku ako neprihlásený používateľ. Ak máte vytvorené konto, prosím prihláste sa alebo si vytvorte konto. za účelom získania plných používateľských práv a za účelom oprávneného zadávania osobných údajov na stránku.
Tento dokument pre vás vytvoril JUDr. Martin Repáň, advokát s.r.o.. Všeobecné informácie
Plnomocenstvo je písomné potvrdenie adresované tretím stranám o tom, že medzi splnomocniteľom (príkazcom/mandantom) a splnomocnencom (príkazníkom/mandatárom) existuje určitý právny vzťah, ktorý oprávňuje splnomocnenca konať v mene splnomocniteľa.

Zjednodušene povedané, písomným plnomocenstvom sa preukazuje niekto, kto je oprávnený konať za iného.

Konkrétne práva a povinnosti medzi splnomocniteľom a splnomocnencom sú upravené v príkaznej zmluve (v prípade, že sa právny vzťah spravuje Občianskym zákonníkom) alebo v mandátnej zmluve (ak sa jedná o obchodno – právny vzťah). Nakoľko tretie strany o tomto vzťahu spravidla nemajú bližšie informácie, rozsah práva splnomocnenca konať za iného vyplýva z plnomocenstva.

Vo všeobecnosti zákon, okrem určitosti a zrozumiteľnosti nekladie na formuláciu plnomocenstva osobitné požiadavky. Je však potrebné zohľadniť požiadavky osobitných právnych predpisov (nehnuteľnosti, ochrana spotrebiteľa, a iné.), z ktorých môžu vyplývať požiadavky na konkrétne znenie textu plnomocenstva, alebo ktoré možnosť zastúpenia úplne vylučujú. Konkrétny obsah plnomocenstva spravidla korešponduje s podstatnými náležitosťami právneho úkonu, ktorý plánuje splnomocnenec v mene splnomocniteľa uskutočniť.

Osobitné právne predpisy tiež určujú, v ktorých prípadoch musí byť podpis splnomocniteľa na plnomocenstve úradne osvedčený.

Plnomocenstvo

Splnomocniteľ:

Splnomocniteľ jetýmto splnomocňuje


týmto splnomocňuje

 

Splnomocnenec:

Splnomocnenec je


 

na zastupovanie pri uskutočnení všetkých úkonov týkajúcich sa:

Splnomocnenec je v súvislosti s vyššie uvedeným zároveň oprávnený preberať a doručovať písomnosti, korešpondenciu a iné dokumenty.

Doba plnomocenstva

Plnomocenstvo sa udeľuje na dobu neurčitú.

Plnomocenstvo sa udeľuje na dobu určitú - do .

 

 

V …………………………, dňa …………………………
Splnomocniteľ:


…………………………

 

 

Plnomocenstvo v plnom rozsahu prijímam.

 

 

V …………………………, dňa …………………………
Splnomocnenec:


…………………………