Kúpna zmluva - Byt a nebytový priestor

Kúpnou zmluvou predávajúci odplatne prevádza vlastnícke právo k určitej veci (nehnuteľnosti) na kupujúceho.

Používate stránku ako neprihlásený používateľ. Ak máte vytvorené konto, prosím prihláste sa alebo si vytvorte konto. za účelom získania plných používateľských práv a za účelom oprávneného zadávania osobných údajov na stránku.
Túto zmluvu pre vás vytvoril JUDr. Martin Repáň, advokát s.r.o.. Všeobecné informácie
V oblasti slovenského realitného trhu je prevod vlastníctva k bytu v podstate najfrekventovanejšou realitnou transakciou. Špeciálne požiadavky stanovené zákonom však z predaja bytu robia pomerne komplikovanú realitnú operáciu. Je to spôsobené najmä tým, že bytový dom, v ktorom sa prevádzaný byt nachádza, spravidla stojí na pozemku (pozemkoch), ktorého podiel je (zvyčajne) tiež predmetom prevodu (okrem prípadu, kedy tomu tak nie je a práva k pozemku sú upravené inak).

Pomerne často dochádza k transakciám, kedy spolu s bytom dochádza tiež k prevodu vlastníctva k nebytovému priestoru.

Právna úprava prevodu vlastníckeho práva k nebytovému priestoru v podstate kopíruje režim prevodu vlastníctva k bytu. Určité aplikačné problémy spôsobuje spektrum objektov, ktoré sú pod pojem nebytového priestoru zaradené (pivnice, špajze/kumbály umiestnené mimo bytu, ale aj garáže, kancelárske priestory a iné). Bez ohľadu na uvedené, pri koncipovaní zmluvy je potrebné vychádzať z definície nebytového priestoru uvedenej na liste vlastníctva, prípadne z jeho popisu uvedeného v nadobúdacej zmluve.

Pri vypĺňaní vzoru majte na zreteli, že tak s vlastníctvom bytu ako aj s vlastníctvom nebytového priestoru je vždy predmetom prevodu aj spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu. K bytu aj nebytovému priestoru prináleží osobitný podiel. Spoluvlastnícky podiel na zastavanom (priľahlom) pozemku je predmetom prevodu v prípade, že to vyplýva z listu vlastníctva, na ktorom je prevádzaný byt/nebytový priestor zapísaný, pričom tieto osobitne prináležia k bytu aj k nebytovému priestoru.

Zákonnou požiadavkou pri prevode bytu a nebytového priestoru býva tiež popis spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytového domu. Napriek tomu, že zákon tieto pojmy definuje, špecifikácia každého bytového domu býva mierne odlišná. Nápomocnou v takom prípade býva zmluva, ktorou predávajúci predmetný byt, resp. nebytový priestor v minulosti nadobudol. V každom prípade je potrebné bytový dom, resp. jeho spoločné časti, spoločné zariadenia a príslušenstvo popísať tak, ako je uvedené v nadobúdacej zmluve. Podľa zákona býva prílohou zmluvy, ktorou sa byt/ nebytový priestor prevádza, potvrdenie správcu/predsedu spoločenstva o tom, že vlastník nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru v dome a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.

Vzor zmluvy je použiteľný na prípady, kedy dochádza k odplatnému prevodu (predaju) vlastníckeho práva k bytu a zároveň vlastníckeho práva k nebytovému priestoru.

Pokiaľ predmet zmluvy kupuje jedna osoba, nadobúda ho do svojho výlučného vlastníctva. Ak predmet zmluvy kupujú manželia, (takmer výlučne) ho nadobúdajú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

V prípade predaja predmetu zmluvy viacerým osobám dochádza k prevodu spoluvlastníckych podielov na predmete zmluvy. Vtedy je potrebné venovať zvýšenú pozornosť výške nadobúdaných spoluvlastníckych podielov, a to tak, aby ich súčet bol totožný s hodnotou prevádzaných podielov.

Vlastníctvo k nehnuteľnosti sa nadobúda vkladom do katastra, pričom správny orgán v katastrálnom konaní neskúma iba formálne náležitosti zmluvy, ale taktiež jej súlad s platnými predpismi a „dobrými mravmi“.

Čo sa týka kúpnej ceny (odplaty), táto je primárne určená dohodou zmluvných strán, avšak je potrebné výšku odplaty určiť tak, aby bolo zrejmé, že sa kúpnou zmluvou nesimuluje úkon iný, napr. darovanie.

Kúpna zmluva

(ďalej len „Zmluva“)

1.

Zmluvné strany

Predávajúci:

TYP OSOBY

 

(ďalej len „Predávajúci“)

 

Kupujúci:

TYP OSOBY

 

(ďalej len „Kupujúci“)

 

2.

Nehnuteľnosť, predmet Zmluvy

2.1

Predmetom právneho vzťahu sú nasledovné nehnuteľnosti:
- byt č.   (ďalej len „Byt“), nachádzajúci sa na bytového domu , súpisné číslo , vchod , postavenom na pozemku:

- pozemok, parcelné číslo , parcela registra , druh pozemku , o výmere m2;
(ďalej len „Bytový dom“), ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území a sú zapísané na liste vlastníctva číslo , pre katastrálne územie ;

- k Bytu prináležiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a príslušenstve Bytového domu o veľkosti / z celku, zapísaný na liste vlastníctva číslo , pre katastrálne územie ;

Spoluvlastnícky podiel na zastavanom pozemku

- k Bytu prináležiaci spoluvlastnícky podiel na zastavanom pozemku (pozemkoch):
- parcelné číslo , parcela registra , druh pozemku , o výmere m2;
o veľkosti / z celku, zapísaný na liste vlastníctva číslo , pre katastrálne územie ;

Spoluvlastnícky podiel na priľahlom pozemku

- k Bytu prináležiaci spoluvlastnícky podiel na priľahlom pozemku (pozemkoch):
- parcelné číslo , parcela registra , druh pozemku , o výmere m2;
o veľkosti / z celku, zapísaný na liste vlastníctva číslo , pre katastrálne územie ;

- nebytový priestor č.   (ďalej len „Nebytový priestor“), nachádzajúci sa vo vchode č. , na Bytového domu;
- k Nebytovému priestoru prináležiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a príslušenstve Bytového domu o veľkosti / z celku, zapísaný na liste vlastníctva číslo , pre katastrálne územie ;

Spoluvlastnícky podiel na zastavanom pozemku

- k Nebytovému priestoru prináležiaci spoluvlastnícky podiel na zastavanom pozemku (pozemkoch):
- parcelné číslo , parcela registra , druh pozemku , o výmere m2;
o veľkosti / z celku, zapísaný na liste vlastníctva číslo , pre katastrálne územie ;

Spoluvlastnícky podiel na priľahlom pozemku

- k Nebytovému priestoru prináležiaci spoluvlastnícky podiel na priľahlom pozemku (pozemkoch):
- parcelné číslo , parcela registra , druh pozemku , o výmere m2;
o veľkosti / z celku, zapísaný na liste vlastníctva číslo , pre katastrálne územie ;
(Byt, Nebytový priestor a spoluvlastnícke podiely uvedené v ods. 2.1 Zmluvy ďalej spolu len „Nehnuteľnosť“)

2.2

Spoluvlastnícky podiel Predávajúceho na Nehnuteľnosti je 1 ⁄ 1 z celku.

2.3

Predmetom Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti z Predávajúceho na Kupujúceho.

2.4

Predávajúci týmto predáva Kupujúcemu Nehnuteľnosť spolu s jej súčasťami a príslušenstvom a Kupujúci Nehnuteľnosť kupuje a nadobúda do svojho výlučného vlastníctva.

2.5

Predávajúci je povinný Nehnuteľnosť spolu s príslušenstvom  Kupujúcemu riadne a včas odovzdať a previesť na  Kupujúceho vlastnícke právo k Nehnuteľnosti a Kupujúci sa zaväzuje Nehnuteľnosť spolu s príslušenstvom prevziať a riadne a včas zaplatiť  Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach Zmluvy.

3.

Popis Nehnuteľnosti, správa Bytového domu

3.1

Popis Bytu, vrátane príslušenstva, je nasledovný:

3.2

Popis Nebytového priestoru, vrátane príslušenstva, je nasledovný:

3.3

Popis Bytového domu (spoločné časti, spoločné zariadenia, príslušenstvo, vrátane tých, ktoré prípadne užívajú len niektorí vlastníci) je nasledovný:

3.4

Popis zastavaného pozemku/pozemkov je uvedený v ods. 2.1 Zmluvy. Zastavaný pozemok (pozemky) sa nachádzajú v podielovom spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v Bytovom dome a prevod k Bytu prináležiacemu spoluvlastníckemu podielu na zastavanom pozemku (pozemkoch) a prevod k Nebytovému priestoru prináležiacemu spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku (pozemkoch) je predmetom prevodu podľa Zmluvy.

3.5

Popis zastavaného pozemku/pozemkov je uvedený v ods. 2.1 Zmluvy. Zastavaný pozemok (pozemky) sa nenachádzajú v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v Bytovom dome; spoluvlastníci bytov a nebytových priestorov v Bytovom dome disponujú vecným bremenom - právom stavby.

3.6

Popis priľahlého pozemku/pozemkov je uvedený v ods. 2.1 Zmluvy. Priľahlý pozemok (pozemky) sa nachádzajú v podielovom spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v Bytovom dome a prevod k Bytu prináležiacemu spoluvlastníckemu podielu na priľahlom pozemku (pozemkoch) a prevod k Nebytovému priestoru prináležiacemu spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku (pozemkoch) je predmetom prevodu podľa Zmluvy.

3.7

Vzhľadom na to, že k Bytovému domu neprináležia žiadne priľahlé pozemky, Zmluva úpravu práv k priľahlým pozemkom neobsahuje.

Pristúpenie k zmluve o

3.8

Kupujúci podpisom Zmluvy potvrdzuje, že pristupuje k zmluve o výkone správy Bytového domu, ktorú vykonáva: , IČO , so sídlom

3.9

Kupujúci podpisom Zmluvy potvrdzuje, že pristupuje k zmluve o spoločenstve vlastníkov Bytového domu

4.

Kúpna cena

4.1

Kúpna cena Nehnuteľnosti bola určená dohodou zmluvných strán na sumu EUR (ďalej len „Kúpna cena“).

Kúpna cena

4.2

Kúpna cena bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho uvedený v článku 1 Zmluvy.

4.3

Kúpna cena bude zaplatená Predávajúcemu v hotovosti. Predávajúci je povinný po úhrade Kúpnej ceny vystaviť Kupujúcemu písomné potvrdenie.

Splatnosť

4.4

Kúpna cena je splatná v deň podpisu Zmluvy.

4.5

Kúpna cena je splatná dňa .

4.6

Kúpna cena je splatná do od podpisu Zmluvy.

4.7

Kúpna cena bude uhradená v splátkach pričom:
- splátka časti Kúpnej ceny vo výške EUR je splatná do od podpisu Zmluvy;

- splátka časti Kúpnej ceny vo výške EUR je splatná do od podpisu Zmluvy;

4.8

Ak sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou ktorejkoľvek časti Kúpnej ceny po dobu viac ako je Predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

4.9

Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa, v ktorom bude Predávajúcemu zaplatená Kúpna cena je Predávajúci povinný Byt a Nebytový priestor vypratať a spolu s príslušenstvom, a kľúčmi odovzdať Kupujúcemu a uskutočniť všetky úkony potrebné na odhlásenie, resp. oznámenie nového odberateľa elektriny, plynu, teplej vody a studenej vody.

5.

Ďalšie ustanovenia

5.1

Predávajúci oznamuje Kupujúcemu, že nemá vedomosť o takých vadách Nehnuteľnosti, ktoré by znemožňovali užívanie Nehnuteľnosti na obvyklý účel.

Vady

5.2

Predávajúci ďalej informuje Kupujúceho, že na Nehnuteľnosti neviaznu žiadne vady.

5.3

Predávajúci ďalej informuje Kupujúceho, že na Nehnuteľnosti viaznu nasledovné vady: .

5.4

Kupujúci podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy so stavom Nehnuteľnosti riadne oboznámil, stav Nehnuteľnosti berie na vedomie a považuje ho za vyhovujúci účelu, za ktorým Nehnuteľnosť nadobúda.

5.5

Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy:
- je riadnym vlastníkom Nehnuteľnosti a jeho spôsobilosť na uzavretie Zmluvy nie je ničím obmedzená;
- s výnimkou vád výslovne uvedených v Zmluve, Nehnuteľnosť netrpí žiadnymi vadami, či už faktickými alebo právnymi, o ktorých by mal Kupujúceho informovať;
- jeho vlastnícke a užívacie právo k Nehnuteľnosti nebolo zo strany tretej osoby spochybnené alebo napadnuté;
- neexistuje úradné rozhodnutie, ktoré by Predávajúceho obmedzovalo pri výkone jeho vlastníckych práv.

5.6

Za účelom dosiahnutia účelu Zmluvy sú si zmluvné strany povinné navzájom poskytnúť potrebnú súčinnosť.

5.7

Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva podľa Zmluvy do katastra nehnuteľností bude podaný do od .

5.8

Náklady spojené s úradným osvedčením podpisu Predávajúceho na Zmluve .

5.9

Správny poplatok za návrh na začatie katastrálneho konania .

5.10

Nebezpečenstvo škody na Nehnuteľnosti prechádza na Kupujúceho okamihom zaplatenia Kúpnej ceny Predávajúcemu.

5.11

V prípade, že príslušný Okresný úrad nerozhodne o vklade vlastníckeho práva v prospech Kupujúceho podľa Zmluvy do je Kupujúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

6.

Záverečné ustanovenia

6.1

Zmluva je uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a zápisoch vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

6.2

Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len v písomnej forme. Nároky zo Zmluvy je možné uplatňovať iba písomnou formou. Písomnosti medzi zmluvnými stranami sa považujú za doručené dňom ich riadneho doručenia adresátovi alebo dňom ich vrátenia odosielateľovi v prípade neprevzatia/odmietnutia prevzatia adresátom, podľa toho čo nastane skôr.

6.3

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

6.4

Zmluva je vyhotovená v vyhotoveniach.

6.5

V prípade plurality subjektov na niektorej strane Zmluvy sú účastníci tejto zmluvnej strany zo Zmluvy oprávnení/povinní spoločne a nerozdielne.

6.6

Zmluvné strany prehlasujú, že právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle zmluvných strán sú hodnoverné, dostatočne určité a zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, a že zmluvné strany sú oprávnené s predmetom Zmluvy nakladať.

6.7

Na dôkaz toho, že zmluvné strany Zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli, pripájajú nižšie svoje podpisy. Predávajúci je povinný svoj podpis úradne osvedčiť.

 

 

V ..................................., dňa ...................................

 

 

Predávajúci Kupujúci......................................................................