Kúpna zmluva - Pozemok

Kúpnou zmluvou predávajúci odplatne prevádza vlastnícke právo k určitej veci (nehnuteľnosti) na kupujúceho.

Používate stránku ako neprihlásený používateľ. Ak máte vytvorené konto, prosím prihláste sa alebo si vytvorte konto. za účelom získania plných používateľských práv a za účelom oprávneného zadávania osobných údajov na stránku.
Túto zmluvu pre vás vytvoril JUDr. Martin Repáň, advokát s.r.o.. Všeobecné informácie
Vzor zmluvy je použiteľný na prípady, kedy dochádza k odplatnému prevodu (predaju) vlastníckeho práva k jednému, alebo viacerým pozemkom.

Pokiaľ predmet zmluvy kupuje jedna osoba, nadobúda ho do svojho výlučného vlastníctva. Ak predmet zmluvy kupujú manželia, (takmer výlučne) ho nadobúdajú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

V prípade predaja predmetu zmluvy viacerým osobám dochádza k prevodu spoluvlastníckych podielov na predmete zmluvy. Vtedy je potrebné venovať zvýšenú pozornosť výške nadobúdaných spoluvlastníckych podielov, a to tak aby ich súčet bol totožný s hodnotou prevádzaných podielov.

Vlastníctvo k nehnuteľnosti sa nadobúda vkladom do katastra, pričom správny orgán v katastrálnom konaní neskúma iba formálne náležitosti zmluvy, ale taktiež jej súlad s platnými predpismi a „dobrými mravmi“.

Čo sa týka kúpnej ceny (odplaty), táto je primárne určená dohodou zmluvných strán, avšak je potrebné výšku odplaty určiť tak, aby bolo zrejmé, že sa kúpnou zmluvou nesimuluje úkon iný, napr. darovanie.

Pri formulovaní zmluvy je tiež potrebné zohľadniť špecifiká stanovené osobitnou právnou úpravou (lesné a poľnohospodárske pozemky, atď.)

Kúpna zmluva

(ďalej len „Zmluva“)

1.

Zmluvné strany

Predávajúci:

TYP OSOBY

 

(ďalej len „Predávajúci“)

 

Kupujúci:

TYP OSOBY

 

(ďalej len „Kupujúci“)

 

2.

Nehnuteľnosť, predmet Zmluvy

2.1

Predmetom právneho vzťahu je nasledovná nehnuteľnosť:

- pozemok, parcela registra , parcelné číslo: , druh pozemku , výmera m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území , zapísaný na liste vlastníctva číslo , pre katastrálne územie ;
(spolu ďalej len „Nehnuteľnosť“).

2.2

Spoluvlastnícky podiel Predávajúceho na Nehnuteľnosti je 1 ⁄ 1 z celku.

2.3

Predmetom Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti z Predávajúceho na Kupujúceho.

2.4

Predávajúci týmto predáva Kupujúcemu Nehnuteľnosť spolu s jej súčasťami a príslušenstvom a Kupujúci Nehnuteľnosť kupuje a nadobúda do svojho výlučného vlastníctva.

2.5

Predávajúci je povinný Nehnuteľnosť spolu s príslušenstvom  Kupujúcemu riadne a včas odovzdať a previesť na  Kupujúceho vlastnícke právo k Nehnuteľnosti a Kupujúci sa zaväzuje Nehnuteľnosť spolu s príslušenstvom prevziať a riadne a včas zaplatiť  Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach Zmluvy.

3.

Kúpna cena

3.1

Kúpna cena Nehnuteľnosti bola určená dohodou zmluvných strán na sumu EUR (ďalej len „Kúpna cena“).

Kúpna cena

3.2

Kúpna cena bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho uvedený v článku 1 Zmluvy.

3.3

Kúpna cena bude zaplatená Predávajúcemu v hotovosti. Predávajúci je povinný po úhrade Kúpnej ceny vystaviť Kupujúcemu písomné potvrdenie.

Splatnosť

3.4

Kúpna cena je splatná v deň podpisu Zmluvy.

3.5

Kúpna cena je splatná dňa .

3.6

Kúpna cena je splatná do od podpisu Zmluvy.

3.7

Kúpna cena bude uhradená v splátkach pričom:
- splátka časti Kúpnej ceny vo výške EUR je splatná do od podpisu Zmluvy;

- splátka časti Kúpnej ceny vo výške EUR je splatná do od podpisu Zmluvy;

3.8

Ak sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou ktorejkoľvek časti Kúpnej ceny po dobu viac ako je Predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

4.

Ďalšie ustanovenia

4.1

Predávajúci oznamuje Kupujúcemu, že nemá vedomosť o takých vadách Nehnuteľnosti, ktoré by znemožňovali užívanie Nehnuteľnosti na obvyklý účel.

Vady

4.2

Predávajúci ďalej informuje Kupujúceho, že na Nehnuteľnosti neviaznu žiadne vady.

4.3

Predávajúci ďalej informuje Kupujúceho, že na Nehnuteľnosti viaznu nasledovné vady: .

4.4

Kupujúci podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy so stavom Nehnuteľnosti riadne oboznámil, stav Nehnuteľnosti berie na vedomie a považuje ho za vyhovujúci účelu, za ktorým Nehnuteľnosť nadobúda.

4.5

Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy:

 

- je riadnym vlastníkom Nehnuteľnosti a jeho spôsobilosť na uzavretie Zmluvy nie je ničím obmedzená;

 

- s výnimkou vád výslovne uvedených v Zmluve, Nehnuteľnosť netrpí žiadnymi vadami, či už faktickými alebo právnymi, o ktorých by mal Kupujúceho informovať;

 

- jeho vlastnícke a užívacie právo k Nehnuteľnosti nebolo zo strany tretej osoby spochybnené alebo napadnuté;

 

- neexistuje úradné rozhodnutie, ktoré by Predávajúceho obmedzovalo pri výkone jeho vlastníckych práv.

 

4.6

Za účelom dosiahnutia účelu Zmluvy sú si zmluvné strany povinné navzájom poskytnúť potrebnú súčinnosť.

4.7

Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva podľa Zmluvy do katastra nehnuteľností bude podaný do od .

4.8

Náklady spojené s úradným osvedčením podpisu Predávajúceho na Zmluve .

4.9

Správny poplatok za návrh na začatie katastrálneho konania .

4.10

Nebezpečenstvo škody na Nehnuteľnosti prechádza na Kupujúceho okamihom zaplatenia Kúpnej ceny Predávajúcemu.

4.11

V prípade, že príslušný Okresný úrad nerozhodne o vklade vlastníckeho práva v prospech Kupujúceho podľa Zmluvy do je Kupujúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

5.

Záverečné ustanovenia

5.1

Zmluva je uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a zápisoch vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

5.2

Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len v písomnej forme. Nároky zo Zmluvy je možné uplatňovať iba písomnou formou. Písomnosti medzi zmluvnými stranami sa považujú za doručené dňom ich riadneho doručenia adresátovi alebo dňom ich vrátenia odosielateľovi v prípade neprevzatia/odmietnutia prevzatia adresátom, podľa toho čo nastane skôr.

5.3

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

5.4

Zmluva je vyhotovená v vyhotoveniach.

5.5

V prípade plurality subjektov na niektorej strane Zmluvy sú účastníci tejto zmluvnej strany zo Zmluvy oprávnení/povinní spoločne a nerozdielne.

5.6

Zmluvné strany prehlasujú, že právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle zmluvných strán sú hodnoverné, dostatočne určité a zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, a že zmluvné strany sú oprávnené s predmetom Zmluvy nakladať.

5.7

Na dôkaz toho, že zmluvné strany Zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli, pripájajú nižšie svoje podpisy. Predávajúci je povinný svoj podpis úradne osvedčiť.

 

 

V ..................................., dňa ...................................

 

 

Predávajúci Kupujúci......................................................................