Darovacia zmluva - Byt a nebytový priestor

Darovacou zmluvou darca bezodplatne prevádza vlastnícke právo k určitej veci (nehnuteľnosti) na obdarovaného.

Používate stránku ako neprihlásený používateľ. Ak máte vytvorené konto, prosím prihláste sa alebo si vytvorte konto. za účelom získania plných používateľských práv a za účelom oprávneného zadávania osobných údajov na stránku.
Túto zmluvu pre vás vytvoril JUDr. Martin Repáň, advokát s.r.o.. Všeobecné informácie
V oblasti slovenského realitného trhu je prevod vlastníctva k bytu v podstate najfrekventovanejšou realitnou transakciou. Špeciálne požiadavky stanovené zákonom však z predaja bytu robia pomerne komplikovanú realitnú operáciu. Je to spôsobené najmä tým, že bytový dom, v ktorom sa prevádzaný byt nachádza, spravidla stojí na pozemku (pozemkoch), ktorého podiel je (zvyčajne) tiež predmetom prevodu (okrem prípadu, kedy tomu tak nie je a práva k pozemku sú upravené inak).

Pomerne často dochádza k transakciám, kedy spolu s bytom dochádza tiež k prevodu vlastníctva k nebytovému priestoru.

Právna úprava prevodu vlastníckeho práva k nebytovému priestoru v podstate kopíruje režim prevodu vlastníctva k bytu. Určité aplikačné problémy spôsobuje spektrum objektov, ktoré sú pod pojem nebytového priestoru zaradené (pivnice, špajze/kumbály umiestnené mimo bytu, ale aj garáže, kancelárske priestory a iné). Bez ohľadu na uvedené, pri koncipovaní zmluvy je potrebné vychádzať z definície nebytového priestoru uvedenej na liste vlastníctva, prípadne z jeho popisu uvedeného v nadobúdacej zmluve.

Pri vypĺňaní vzoru majte na zreteli, že tak s vlastníctvom bytu ako aj s vlastníctvom nebytového priestoru je vždy predmetom prevodu aj spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu. K bytu aj nebytovému priestoru prináleží osobitný podiel. Spoluvlastnícky podiel na zastavanom (priľahlom) pozemku je predmetom prevodu v prípade, že to vyplýva z listu vlastníctva, na ktorom je prevádzaný byt/nebytový priestor zapísaný, pričom tieto osobitne prináležia k bytu aj k nebytovému priestoru.

Zákonnou požiadavkou pri prevode bytu a nebytového priestoru býva tiež popis spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytového domu. Napriek tomu, že zákon tieto pojmy definuje, špecifikácia každého bytového domu býva mierne odlišná. Nápomocnou v takom prípade býva zmluva, ktorou predávajúci predmetný byt, resp. nebytový priestor v minulosti nadobudol. V každom prípade je potrebné bytový dom, resp. jeho spoločné časti, spoločné zariadenia a príslušenstvo popísať tak, ako je uvedené v nadobúdacej zmluve. Podľa zákona býva prílohou zmluvy, ktorou sa byt/ nebytový priestor prevádza, potvrdenie správcu/predsedu spoločenstva o tom, že vlastník nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru v dome a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.

Vzor zmluvy je použiteľný na prípady, kedy dochádza k bezodplatnému prevodu (darovaniu) vlastníckeho práva k bytu a zároveň vlastníckeho práva k nebytovému priestoru.

Obdarovaný vždy nadobúda dar do svojho výlučného vlastníctva.

Ak je obdarovaných viac, predmet prevodu (dar) nadobúdajú do podielového spoluvlastníctva. Vtedy je potrebné venovať zvýšenú pozornosť výške nadobúdaných spoluvlastníckych podielov, a to tak, aby ich súčet bol totožný s hodnotou prevádzaných podielov.

Vlastníctvo k nehnuteľnosti sa nadobúda vkladom do katastra, pričom správny orgán v katastrálnom konaní neskúma iba formálne náležitosti zmluvy, ale taktiež jej súlad s platnými predpismi a „dobrými mravmi“.

Darovacia zmluva

(ďalej len „Zmluva“)

1.

Zmluvné strany

Darca:

TYP OSOBY

 

(ďalej len Darca)

 

Obdarovaný:

TYP OSOBY

 

(ďalej len Obdarovaný)

 

2.

Nehnuteľnosť, predmet Zmluvy

2.1

Predmetom právneho vzťahu sú nasledovné nehnuteľnosti:
- byt č.   (ďalej len „Byt“), nachádzajúci sa na bytového domu , súpisné číslo , vchod , postavenom na pozemku:

- pozemok, parcelné číslo , parcela registra , druh pozemku , o výmere m2;
(ďalej len „Bytový dom“), ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území a sú zapísané na liste vlastníctva číslo , pre katastrálne územie ;

- k Bytu prináležiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a príslušenstve Bytového domu o veľkosti / z celku, zapísaný na liste vlastníctva číslo , pre katastrálne územie ;

Spoluvlastnícky podiel na zastavanom pozemku

- k Bytu prináležiaci spoluvlastnícky podiel na zastavanom pozemku (pozemkoch):
- parcelné číslo , parcela registra , druh pozemku , o výmere m2;
o veľkosti / z celku, zapísaný na liste vlastníctva číslo , pre katastrálne územie ;

Spoluvlastnícky podiel na priľahlom pozemku

- k Bytu prináležiaci spoluvlastnícky podiel na priľahlom pozemku (pozemkoch):
- parcelné číslo , parcela registra , druh pozemku , o výmere m2;
o veľkosti / z celku, zapísaný na liste vlastníctva číslo , pre katastrálne územie ;

- nebytový priestor č.   (ďalej len „Nebytový priestor“), nachádzajúci sa vo vchode č. , na Bytového domu;
- k Nebytovému priestoru prináležiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a príslušenstve Bytového domu o veľkosti / z celku, zapísaný na liste vlastníctva číslo , pre katastrálne územie ;

Spoluvlastnícky podiel na zastavanom pozemku

- k Nebytovému priestoru prináležiaci spoluvlastnícky podiel na zastavanom pozemku (pozemkoch):
- parcelné číslo , parcela registra , druh pozemku , o výmere m2;
o veľkosti / z celku, zapísaný na liste vlastníctva číslo , pre katastrálne územie ;

Spoluvlastnícky podiel na priľahlom pozemku

- k Nebytovému priestoru prináležiaci spoluvlastnícky podiel na priľahlom pozemku (pozemkoch):
- parcelné číslo , parcela registra , druh pozemku , o výmere m2;
o veľkosti / z celku, zapísaný na liste vlastníctva číslo , pre katastrálne územie ;
(Byt, Nebytový priestor a spoluvlastnícke podiely uvedené v ods. 2.1 Zmluvy ďalej spolu len „Nehnuteľnosť“)

2.2

Spoluvlastnícky podiel Darcu na Nehnuteľnosti je 1 ⁄ 1 z celku.

2.3

Predmetom Zmluvy je bezodplatný prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti (darovanie) z Darcu na Obdarovaného.

2.4

Darca týmto daruje Obdarovanému Nehnuteľnosť spolu s jej súčasťami a príslušenstvom a Obdarovaný Nehnuteľnosť s vďakou prijíma a nadobúda do svojho výlučného vlastníctva.

2.5

Darca je povinný Nehnuteľnosť spolu s príslušenstvom Obdarovanému riadne a včas odovzdať a previesť na Obdarovaného vlastnícke právo k Nehnuteľnosti a Obdarovaný sa zaväzuje Nehnuteľnosť spolu s príslušenstvom prevziať.

3.

Popis Nehnuteľnosti, správa Bytového domu

3.1

Popis Bytu, vrátane príslušenstva, je nasledovný:

3.2

Popis Nebytového priestoru, vrátane príslušenstva, je nasledovný:

3.3

Popis Bytového domu (spoločné časti, spoločné zariadenia, príslušenstvo, vrátane tých, ktoré prípadne užívajú len niektorí vlastníci) je nasledovný:

3.4

Popis zastavaného pozemku/pozemkov je uvedený v ods. 2.1 Zmluvy. Zastavaný pozemok (pozemky) sa nachádzajú v podielovom spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v Bytovom dome a prevod k Bytu prináležiacemu spoluvlastníckemu podielu na zastavanom pozemku (pozemkoch) a prevod k Nebytovému priestoru prináležiacemu spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku (pozemkoch) je predmetom prevodu podľa Zmluvy.

3.5

Popis zastavaného pozemku/pozemkov je uvedený v ods. 2.1 Zmluvy. Zastavaný pozemok (pozemky) sa nenachádzajú v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v Bytovom dome; spoluvlastníci bytov a nebytových priestorov v Bytovom dome disponujú vecným bremenom - právom stavby.

3.6

Popis priľahlého pozemku/pozemkov je uvedený v ods. 2.1 Zmluvy. Priľahlý pozemok (pozemky) sa nachádzajú v podielovom spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v Bytovom dome a prevod k Bytu prináležiacemu spoluvlastníckemu podielu na priľahlom pozemku (pozemkoch) a prevod k Nebytovému priestoru prináležiacemu spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku (pozemkoch) je predmetom prevodu podľa Zmluvy.

3.7

Vzhľadom na to, že k Bytovému domu neprináležia žiadne priľahlé pozemky, Zmluva úpravu práv k priľahlým pozemkom neobsahuje.

Pristúpenie k zmluve o

3.8

Obdarovaný podpisom Zmluvy potvrdzuje, že pristupuje k zmluve o výkone správy Bytového domu, ktorú vykonáva: , IČO , so sídlom

3.9

Obdarovaný podpisom Zmluvy potvrdzuje, že pristupuje k zmluve o spoločenstve vlastníkov Bytového domu

4.

Ďalšie ustanovenia

4.1

Darca oznamuje Obdarovanému, že nemá vedomosť o takých vadách Nehnuteľnosti, ktoré by znemožňovali užívanie Nehnuteľnosti na obvyklý účel.

Vady

4.2

Darca ďalej informuje Obdarovaného, že na Nehnuteľnosti neviaznu žiadne vady.

4.3

Darca ďalej informuje Obdarovaného, že na Nehnuteľnosti viaznu nasledovné vady: .

4.4

Obdarovaný podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy so stavom Nehnuteľnosti riadne oboznámil, stav Nehnuteľnosti berie na vedomie a považuje ho za vyhovujúci účelu, za ktorým Nehnuteľnosť nadobúda.

4.5

Darca vyhlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy:

 

- je riadnym vlastníkom Nehnuteľnosti a jeho spôsobilosť na uzavretie Zmluvy nie je ničím obmedzená;

 

- s výnimkou vád výslovne uvedených v Zmluve, Nehnuteľnosť netrpí žiadnymi vadami, či už faktickými alebo právnymi, o ktorých by mal Obdarovaného informovať;

 

- jeho vlastnícke a užívacie právo k Nehnuteľnosti nebolo zo strany tretej osoby spochybnené alebo napadnuté;

 

- neexistuje úradné rozhodnutie, ktoré by Darcu obmedzovalo pri výkone jeho vlastníckych práv.

 

4.6

Za účelom dosiahnutia účelu Zmluvy sú si zmluvné strany povinné navzájom poskytnúť potrebnú súčinnosť.

4.7

Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva podľa Zmluvy do katastra nehnuteľností bude podaný do od podpisu Zmluvy.

4.8

Náklady spojené s úradným osvedčením podpisu Darcu na Zmluve .

4.9

Správny poplatok za návrh na začatie katastrálneho konania .

4.10

Nebezpečenstvo škody na Nehnuteľnosti prechádza na Obdarovaného okamihom odovzdania Nehnuteľnosti Obdarovanému.

4.11

V prípade, že príslušný Okresný úrad nerozhodne o vklade vlastníckeho práva v prospech Obdarovaného podľa Zmluvy do je Obdarovaný oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

4.12

Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do dní odo dňa je Darca povinný Byt a Nebytový priestor vypratať a spolu s príslušenstvom, a kľúčmi odovzdať Obdarovanému a uskutočniť všetky úkony potrebné na odhlásenie, resp. oznámenie nového odberateľa elektriny, plynu, teplej vody a studenej vody.

5.

Záverečné ustanovenia

5.1

Zmluva je uzavretá podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a zápisoch vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

5.2

Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len v písomnej forme. Nároky zo Zmluvy je možné uplatňovať iba písomnou formou. Písomnosti medzi zmluvnými stranami sa považujú za doručené dňom ich riadneho doručenia adresátovi alebo dňom ich vrátenia odosielateľovi v prípade neprevzatia/odmietnutia prevzatia adresátom, podľa toho čo nastane skôr.

5.3

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

5.4

Zmluva je vyhotovená v vyhotoveniach.

5.5

V prípade plurality subjektov na niektorej strane Zmluvy sú účastníci tejto zmluvnej strany zo Zmluvy oprávnení/povinní spoločne a nerozdielne.

5.6

Zmluvné strany prehlasujú, že právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle zmluvných strán sú hodnoverné, dostatočne určité a zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, a že zmluvné strany sú oprávnené s predmetom Zmluvy nakladať.

5.7

Na dôkaz toho, že zmluvné strany Zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli, pripájajú nižšie svoje podpisy. Darca je povinný svoj podpis úradne osvedčiť.

 

 

V ..................................., dňa ...................................

 

 

Darca Obdarovaný......................................................................