Darovacia zmluva - Stavba so zastavaným pozemkom

Darovacou zmluvou darca bezodplatne prevádza vlastnícke právo k určitej veci (nehnuteľnosti) na obdarovaného.

Používate stránku ako neprihlásený používateľ. Ak máte vytvorené konto, prosím prihláste sa alebo si vytvorte konto. za účelom získania plných používateľských práv a za účelom oprávneného zadávania osobných údajov na stránku.
Túto zmluvu pre vás vytvoril JUDr. Martin Repáň, advokát s.r.o.. Všeobecné informácie
Vzor zmluvy je použiteľný na prípady, kedy dochádza k bezodplatnému prevodu (darovaniu) vlastníckeho práva k jednému, alebo viacerým pozemkom a zároveň k jednej alebo viacerým stavbám.

Je potrebné dbať na to, že pozemok zastavaný stavbou a stavba na ňom stojaca sú osobitnými predmetmi právnych vzťahov.

Vzor nie je vhodný na darovanie bytu alebo nebytového priestoru.

Obdarovaný vždy nadobúda dar do svojho výlučného vlastníctva.

Ak je obdarovaných viac, predmet prevodu (dar) nadobúdajú do podielového spoluvlastníctva. Vtedy je potrebné venovať zvýšenú pozornosť výške nadobúdaných spoluvlastníckych podielov, a to tak aby ich súčet bol totožný s hodnotou prevádzaných podielov.

Vlastníctvo k nehnuteľnosti sa nadobúda vkladom do katastra, pričom správny orgán v katastrálnom konaní neskúma iba formálne náležitosti zmluvy, ale taktiež jej súlad s platnými predpismi a „dobrými mravmi“.

Pri formulovaní zmluvy je tiež potrebné zohľadniť špecifiká stanovené osobitnou právnou úpravou (lesné a poľnohospodárske pozemky, atď.)

Darovacia zmluva

(ďalej len „Zmluva“)

1.

Zmluvné strany

Darca:

TYP OSOBY

 

(ďalej len Darca)

 

Obdarovaný:

TYP OSOBY

 

(ďalej len Obdarovaný)

 

2.

Nehnuteľnosť, predmet Zmluvy

2.1

Predmetom právneho vzťahu je nasledovná nehnuteľnosť:

- stavba, súpisné číslo: , popis stavby , postavená na pozemku:
- pozemok, parcela registra , parcelné číslo: , druh pozemku , o výmere m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území ;
zapísaná na liste vlastníctva číslo , pre katastrálne územie ;

 

 

- pozemok, parcela registra , parcelné číslo: , druh pozemku , výmera m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území , zapísaný na liste vlastníctva číslo , pre katastrálne územie ;
(spolu ďalej len „Nehnuteľnosť“).

2.2

Spoluvlastnícky podiel Darcu na Nehnuteľnosti je 1 ⁄ 1 z celku.

2.3

Predmetom Zmluvy je bezodplatný prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti (darovanie) z Darcu na Obdarovaného.

2.4

Darca týmto daruje Obdarovanému Nehnuteľnosť spolu s jej súčasťami a príslušenstvom a Obdarovaný Nehnuteľnosť s vďakou prijíma a nadobúda do svojho výlučného vlastníctva.

2.5

Darca je povinný Nehnuteľnosť spolu s príslušenstvom Obdarovanému riadne a včas odovzdať a previesť na Obdarovaného vlastnícke právo k Nehnuteľnosti a Obdarovaný sa zaväzuje Nehnuteľnosť spolu s príslušenstvom prevziať.

3.

Ďalšie ustanovenia

3.1

Darca oznamuje Obdarovanému, že nemá vedomosť o takých vadách Nehnuteľnosti, ktoré by znemožňovali užívanie Nehnuteľnosti na obvyklý účel.

Vady

3.2

Darca ďalej informuje Obdarovaného, že na Nehnuteľnosti neviaznu žiadne vady.

3.3

Darca ďalej informuje Obdarovaného, že na Nehnuteľnosti viaznu nasledovné vady: .

3.4

Obdarovaný podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy so stavom Nehnuteľnosti riadne oboznámil, stav Nehnuteľnosti berie na vedomie a považuje ho za vyhovujúci účelu, za ktorým Nehnuteľnosť nadobúda.

3.5

Darca vyhlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy:

 

- je riadnym vlastníkom Nehnuteľnosti a jeho spôsobilosť na uzavretie Zmluvy nie je ničím obmedzená;

 

- s výnimkou vád výslovne uvedených v Zmluve, Nehnuteľnosť netrpí žiadnymi vadami, či už faktickými alebo právnymi, o ktorých by mal Obdarovaného informovať;

 

- jeho vlastnícke a užívacie právo k Nehnuteľnosti nebolo zo strany tretej osoby spochybnené alebo napadnuté;

 

- neexistuje úradné rozhodnutie, ktoré by Darcu obmedzovalo pri výkone jeho vlastníckych práv.

 

3.6

Za účelom dosiahnutia účelu Zmluvy sú si zmluvné strany povinné navzájom poskytnúť potrebnú súčinnosť.

3.7

Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva podľa Zmluvy do katastra nehnuteľností bude podaný do od podpisu Zmluvy.

3.8

Náklady spojené s úradným osvedčením podpisu Darcu na Zmluve .

3.9

Správny poplatok za návrh na začatie katastrálneho konania .

3.10

Nebezpečenstvo škody na Nehnuteľnosti prechádza na Obdarovaného okamihom odovzdania Nehnuteľnosti Obdarovanému.

3.11

V prípade, že príslušný Okresný úrad nerozhodne o vklade vlastníckeho práva v prospech Obdarovaného podľa Zmluvy do je Obdarovaný oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

4.

Záverečné ustanovenia

4.1

Zmluva je uzavretá podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a zápisoch vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

4.2

Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len v písomnej forme. Nároky zo Zmluvy je možné uplatňovať iba písomnou formou. Písomnosti medzi zmluvnými stranami sa považujú za doručené dňom ich riadneho doručenia adresátovi alebo dňom ich vrátenia odosielateľovi v prípade neprevzatia/odmietnutia prevzatia adresátom, podľa toho čo nastane skôr.

4.3

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

4.4

Zmluva je vyhotovená v vyhotoveniach.

4.5

V prípade plurality subjektov na niektorej strane Zmluvy sú účastníci tejto zmluvnej strany zo Zmluvy oprávnení/povinní spoločne a nerozdielne.

4.6

Zmluvné strany prehlasujú, že právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle zmluvných strán sú hodnoverné, dostatočne určité a zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, a že zmluvné strany sú oprávnené s predmetom Zmluvy nakladať.

4.7

Na dôkaz toho, že zmluvné strany Zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli, pripájajú nižšie svoje podpisy. Darca je povinný svoj podpis úradne osvedčiť.

 

 

V ..................................., dňa ...................................

 

 

Darca Obdarovaný......................................................................