Darovacia zmluva - Peniaze

Vzor zmluvy je použiteľný na prípady, kedy dochádza k darovaniu peňazí.

Používate stránku ako neprihlásený používateľ. Ak máte vytvorené konto, prosím prihláste sa alebo si vytvorte konto. za účelom získania plných používateľských práv a za účelom oprávneného zadávania osobných údajov na stránku.
Túto zmluvu pre vás vytvoril JUDr. Martin Repáň, advokát s.r.o.. Všeobecné informácie
Obdarovaný vždy nadobúda dar do svojho výlučného vlastníctva, a preto peniaze (ako ideálne deliteľnú vec) vždy nadobudne jeden obdarovaný do svojho výlučného vlastníctva.

Ak mieni darca darovať peniaze viacerým osobám, je vhodné použiť tento vzor pre každého obdarovaného osobitne.

Poskytnutie daru v hotovosti obmedzuje zákon o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý fyzickej osobe ukladá povinnosť poskytovať / prijímať peňažné plnenie presahujúce sumu 15 000 EUR inak ako v hotovosti (t.j. poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom).

Darovacia zmluva

(ďalej len „Zmluva“)

1.

Zmluvné strany

Darca:

TYP OSOBY

 

(ďalej len Darca)

 

Obdarovaný:

TYP OSOBY

 

(ďalej len Obdarovaný)

 

2.

Predmet Zmluvy

2.1

Predmetom zmluvy je darovanie finančných prostriedkov vo výške EUR (ďalej len „Dar“) zo strany Darcu Obdarovanému.

Spôsob

2.2

Darca týmto daruje Dar Obdarovanému. Darca poskytne Dar v hotovosti pri podpise Zmluvy a Obdarovaný Dar s vďakou prijíma.

2.3

Darca týmto daruje Dar Obdarovanému. Darca poskytne Dar bezhotovostným prevodom na účet Obdarovanému uvedený v článku 1 Zmluvy a Obdarovaný Dar s vďakou prijíma.

2.4

Zmluva je uzavretá podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2.5

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

2.6

Zmluva je vyhotovená v vyhotoveniach.

2.7

Na dôkaz toho, že zmluvné strany Zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli, pripájajú nižšie svoje podpisy.

 

 

V ..................................., dňa ...................................

 

 

Darca: Obdarovaný:......................................................................