Informácia pre spotrebiteľa

1. INFORMÁCIA PRE SPOTREBITEĽA podľa zákona o službách na vnútornom trhu
V súlade so zákonom č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vám oznamujeme nasledovné informácie týkajúce sa poskytovania služieb prostredníctvom stránky www.zmluvy-online.sk (ďalej len "Stránka") :
a) obchodné meno: ISSET, s. r. o.
b) právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným;
c) sídlo: Palárikova 3159/7, 811 05 Bratislava, Slovenská republika;
d) identifikačné číslo (IČO): 47 544 813;
e) daňové identifikačné číslo (DIČ): 2023941117;
f) konateľ: Mgr. Jozef Vacval;
g) komunikačné údaje: e-mail: Zobraziť;
h) zápis: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 94603/B;
i) všeobecné podmienky poskytovania služby: podľa podmienok definovaných na Stránke v sekcii „Podmienky používania“;
j) voľba práva: zmluva o poskytovaní právnych služieb sa spravuje slovenským právom, kolízne normy sa nepoužijú. V prípade sporu je na jeho prejednanie príslušný všeobecný súd odporcu. Pokiaľ návrh smeruje proti subjektu, ktorý nemá bydlisko/sídlo na území Slovenskej republiky sú na prejednanie sporu oprávnené slovenské súdy;
k) cena služieb, spôsob jej výpočtu: podľa podmienok definovaných na Stráne v sekcii „Cenník“;
l) základný popis služieb: udelenie limitovanej licencie na používanie interaktívnej databázy vzorov zmlúv a právnych dokumentov umiestnených na Stránke;
m) kontaktné údaje, kde možno podať sťažnosť alebo reklamáciu na poskytovanú službu: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27, odbor výkonu dozoru , tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
2. DOPLŇUJÚCA INFORMÁCIA PRE SPOTREBITEĽA podľa zákona o zmluvách uzavretých na diaľku (102/2014 Z.z.)
K vyššie uvedeným informáciám určených pre spotrebiteľa vám dopĺňame ďalšie informácie:
n) predmetom služby je poskytnutie elektronického obsahu nachádzajúceho sa na Stránke, a to na základe zmluvy uzavretej na diaľku;
o) na zodpovednosť prevádzkovateľa za vady služby sa použijú predpisy občianskeho práva, pričom podrobnosti sú uvedené na Stránke v sekcii „Podmienky používania“;
p) zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie určené používateľom v okamihu výberu rozsahu služby pri úhrade licenčného poplatku;
q) elektronický obsah Stránky je priebežne aktualizovaný. Prevádzkovateľ stránky však nezodpovedá za dočasné výpadky Stránky, resp. dostupnosť elektronického obsahu z dôvodu aktualizácií, technických výpadkov, údržby Stránky, neoprávnených zásahov a pod..
r) Stránka je dizajnovaná na zariadenia používajúce všetky štandardné operačné systémy ako je Windows, Linux, iOS, Android a podobne. Vyžaduje jeden z internetových prehliadačov Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera alebo Safari vo verzii nie staršej ako 2 mesiace. Vizualizácia a funkcionalita Stránky môže byť mierne odlišná v jednotlivých operačných systémoch alebo prehliadačoch. Pre zobrazenie obsahu Stránky je nutné pripojenie k internetu;
s) Súbory PDF vygenerované na Stránke odporúčame otvárať v programe Adobe Acrobat Reader. Súbory DOCX vygenerované na Stránke je možné otvárať iba v programe Microsoft Word 2007 alebo jeho novšej verzii. Iné programy na zobrazenie súborov DOCX nemusia vygenerovaný obsah zobraziť korektne.
t) obsah Stránky je zabezpečený s využitím štandardných metód zabezpečenia;
OSOBITNÉ POUČENIE O PRÁVE SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY
u) vzhľadom na skutočnosť, že podstatou služby je poskytnutie elektronického obsahu, VÁM OZNAMUJEME, že okamihom udelenia súhlasu na poskytnutie služby strácate právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku;